Реклама

Заказать работу

Реклама


Счетчики

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - зайдіть на zakazreferatov.org.ua!
Диплом

Удосконалення обліку, аналізу та аудиту готової продукції

(код (ID:19835))
Размер: 350 кб. | Объем: 106 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 23.04.2007 | Код продавца: 1
План работыВступ 4
Розділ 1. Теоретико-методичні основи обліку, аналізу та аудиту готової продукції 7
1.1. Економічна сутність готової продукції 7
1.2. Мета, завдання та нормативна база обліку готової продукції 12
1.3. Мета та завдання аналізу і аудиту готової продукції 18
Розділ 2. Організація бухгалтерського обліку готової продукції на підприємстві 28
2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика базового підприємства 28
2.2. Первинний та аналітичний облік готової продукції на підприємстві 41
2.3. Синтетичний облік готової продукції на підприємстві 52
Розділ 3. Економічний аналіз і аудит готової продукції на підприємстві 62
3.1. Інформаційна база та методика аналізу готової продукції на підприємстві 62
3.2. Методика аудиту наявності та руху готової продукції на підприємстві 72
3.3. Шляхи вдосконалення методики обліку, аналізу та аудиту готової продукції в умовах застосування сучасних інформаційних технологій 78
Висновки 90
Література 94
Додатки 98
Додаток А. Техніко-економічні показники діяльності базового підприємства 98
Додаток Б. Фінансова звітність базового підприємства 99
Додаток В. Робочий план рахунків, який застосовується на базовому підприємстві 102
Додаток Г. Графік документообігу базового підприємства 104
Додаток Д. Бухгалтерські записи господарських операцій відображення надходження та вибуття виробничих запасів базового підприємства 105
Додаток Е. Бухгалтерське відображення операцій з руху готової продукції на базовому підприємстві 106

При подготовке работы на тему «Удосконалення обліку, аналізу та аудиту готової продукції» были использованы следующие источники:

Література
1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XIV. З наступними змінами і доповненнями.
2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. З наступними змінами і доповненнями.
3. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 21 червня 1999 р. N 391/3684 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 290 від 29.11.1999
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N87 від 31.03.99
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 246 від 20 жовтня 1999 р.
10. Бакун Ю. Особливості проведення переоцінки запасів відповідно до П(С)БО // Дебет Кредит. – 2000. − № 48. − С. 10–15.
11. Бухгалтерський облік в торгівлі. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”./ За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги. -2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 576 с.
12. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Підруч. Для студ. вищ. навч. закл. / В. Б. Захожай, М. Ф. Базась, М. М. Матюха, В. М. Базась; За ред. В. Б. Захожая, М. Ф. Базася. — К.: МАУП, 2005. — 968 с.
13. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник для студентів. / Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська, Н.В.Герасимчук. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.
14. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП. „Рута”, 2003. - 726 с.
15. Гарасим П.М., Журавель Г.П., Бруханський Р.Ф., Хомин П.Я. Первинний та аналітичний облік на підприємстві. Навчальний посібник. –Тернопіль. -2005. -464 с.
16. Гордієнко Н.Г. Автоматизоване робоче місце ревізора. Навчальний посібник. К: КНТЕУ, 2002. – 132 с.
17. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. Навч.посібник: 3-тє вид. - К.:А.С.К.2000.-504 с.
18. Грабова Н.Н. Добровский В.Н. Бухгалтерський учет в производственных и торговых предприятиях, 2000./ Под ред. Н.В. Кужельного. – К.:А.С.К., 2001. – 624 с.
19. Гуйда Л. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей і незавершеного виробництва // Дебет-Кредит. –2000. –№50,52.
20. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. Навчальний посібник. К: Знання-Прес, 2003. – 349 с.
21. Каменська Т. Методика внутрішнього аудиту виробничих витрат // Вісник податкової служби. - [http://www.visnuk.com.ua/?./journal/1005/103805.html]
22. Кім Г., Сопко В., Кім С. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навчальний посібник – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. -440 с.
23. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств. / Навчальний посібник. – К: Видавничий дім «Скарби», 2001. – 336 с.
24. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для са¬мостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.
25. Методологія бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах України: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.04 / Н.М. Ткаченко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 32 с.: рис. — укp.
26. Облік виробництва сільськогосподарської продукції: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / О.А. Боярова; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 20 с.: рис., табл. — укp.
27. Облік і аналіз в системі управління собівартістю продукції (на прикладі підприємств хімічної промисловості України): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / М.Б. Кулинич; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. — К., 2006. — 19 с. — укp.
28. Облік і аудит готової продукції та її фінансових результатів від реалізації (на прикладі малих металопереробних підприємств України): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / О.В. Гринавцева; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 19 с. — укp.
29. Облік, аналіз та аудит запасів на підприємствах торгівлі: Дис... канд. екон. наук: 08.04.06 / Ю.В. Бакун; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2002. — 246 с.
30. Організаційно-методичні аспекти обліку і аналізу товароруху в підприємствах роздрібної торгівлі: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Т.О. Тарасова; Харк. держ. акад. технології та організації харчування. — Х., 2001. — 18 с.
31. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навчальний посібник / За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.
32. Система програм «1С:ПIДПРИЄМСТВО» 1С:ТОРГОВЛЯ І СКЛАД 7.5 - http://www.disk.lviv.ua/products/v75t.html
33. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 624 с.
34. Спицин М.В. Товародвижение и товарные запасы // http://www.retail.ru/biblio/warehouse04.htm
35. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с.
36. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч.для студ.вищ.навч. закл. екон. спец. - 5-те вид.,допов. й переробл.-К.:А.С.К.,2000.-784 с.
37. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
38. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002, - 301 с.
39. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2002. - 672 с.
40. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа. М:Инфра-М, 1996. – 176 с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта
Скачивание
СкачатьСкачать работу

С данной работой также просматривают следующие рефераты и курсовые работы:

Методика аудиту операцій з обліку фінансових результатів від реалізації готової продукції


Вступ...................................................................................................................3
Розділ 1. Теоретичні основи проведення аудиту фінансових
результатів на підприємстві..............................................................5
Розділ 2. Особливості аудиту фінансових результатів від
реалізації готової продукції на підприємстві.................................20
Розділ 3. Удосконалення аудиту обліку фінансових
результатів на підприємствах...........................................................28
Висновки.............................................................................................................34
Список використаної літератури......................................................................36


Удосконалення обліку, аналізу і аудиту розрахунків з пенсійного страхування


Вступ 3
1. Розділ: Теоретичні аспекти розрахунків з пенсійного страхування 6
1.1. Економічна сутність розрахунків з пенсійного страхування. 6
1.2. Нормативно-правова база розрахунків з пенсійного страхування. 19
1.3. Порівняльний аналіз українського та зарубіжного досвіду розрахунків з пенсійного страхування. 32
1.4. Економічна характеристика дослідного підприємства Іванківського комунального управління водного господарства. 48
2. Розділ: Організація і методика обліку розрахунків з пенсійного страхування 53
2.1. Облікова політика Іванківського комунального управління водного господарства. 53
2.2. Методика обліку розрахунків з пенсійного страхування. 62
2.3. Організація обліку розрахунків з пенсійного страхування. 73
2.4. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з пенсійного страхування 76
2.5. Порядок формування та подання звітності по розрахунках з пенсійним фондом. 79
3. Розділ: Аналіз розрахунків з пенсійного страхування 84
3.1. Завдання і джерела аналізу розрахунків з пенсійного страхування. 84
3.2. Методика аналізу розрахунків з пенсійного страхування. 89
3.3. Аналіз структури розрахунків з пенсійного страхування. 91
4. Розділ: Організація і методика аудиту розрахунків з пенсійного страхування 96
4.1. Загальні підходи до аудиту розрахунків з пенсійного страхування. 96
4.2. Цілі та завдання аудиту розрахунків з пенсійного страхування. 100
4.3. Методика аудиту розрахунків з пенсійного страхування. 102
4.4. Оформлення результатів перевірки. 115
Висновки та пропозиції 119
Список використаної літератури 124
Додатки 128

Оцінка можливості удосконалення організації обліку, аналізу й аудиту готівкових розрахунків підприємства


Вступ 3
Розділ 1. Економічна сутність грошового обліку і розрахунків та їх нормативно-правове регулювання 6
1.1. Характеристика касових операцій 6
1.2. Нормативне - правове регулювання касових операцій 18
1.3. Характеристика підприємства ВАТ „ПОЛОНИНА” 23
Розділ 2. Облік готівкових розрахунків підприємства 27
2.1. Організація обліку касових операцій 27
2.2. Первинний облік касових операцій 35
2.3. Аналітичний і синтетичний облік касових операцій 42
2.5. Особливості обліку касових операцій в умовах використання комп'ютерної техніки 45
Розділ 3. Аналіз діяльності підприємства та готівкових розрахунків 51
3.1. Аналіз основних економічних показників підприємства ВАТ „ПОЛОНИНА” 51
3.1. Методичні прийоми проведення аналізу готівкових розрахунків 57
3.2. Аналіз надходження грошових коштів в касу 71
3.3. Аналіз цільового використання готівкових грошових коштів 76
3.4. Узагальнення результатів аналізу та шляхи покращення аналітичної роботи 82
3.5. Аудит готівкових розрахунків підприємства 89
Висновки 98
Список використаних джерел 103
Додатки 109

Удосконалення обліку, економічного аналізу і зовнішнього аудиту фінансових результатів діяльності підприємства


Вступ 6
Розділ 1. Економічна сутність фінансових результатів в діяльності підприємства 8
1.1. Економічна сутність та порядок визначення фінансових результатів діяльності підприємства 8
1.2 Економічно-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 12
Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства 18
Розділ 3. Бухгалтерський облік фінансових результатів діяльності підприємства 27
3.1. Документальне оформлення операцій з визначення фінансових результатів 27
3.2. Організація аналітичного обліку фінансових результатів 30
3.3. Синтетичний облік фінансових результатів 36
3.4. Звітність про фінансові результати 43
Розділ 4. Проектування системи економічного аналізу і аудиту фінансових результатів діяльності підприємства 47
4.1. Система аналітичних показників, інформаційна база та основні методи економічного аналізу 47
4.2. Розробка та апробація методики аналізу фінансових результатів 54
4.3. Концептуальні засади зовнішнього аудиту фінансових результатів 63
Розділ 5. Автоматизація обліково-аналітичних робіт в управлінні фінансовими результатами 86
5.1. Склад та інформаційне забезпечення задач 86
5.2. Організація обліку, аналізу та контролю в інформаційних бухгалтерських системах 88
5.3. Складання інформаційних даних та їх використання в управлінні підприємством 94
Висновки 101
Список використаних джерел 106
Додаток 1. Методика визначення фінансових результатів 110
Додаток 2. Показники ліквідності, платоспроможності, ділової активності і рентабельності ЗАТ „...” в 2001-2003 рр. 112
Додаток 3. Класифікація доходів за видами діяльності 114
Додаток 4. Призначення субрахунків для відображення інформації, яка використовується при аудиті обліку доходів 115
Додаток 5. Річний звіт ЗАТ „...” за 2002-2003 рр. 116

Організація обліку, аналізу і аудиту витрат підприємства на виробництво продукції


Вступ 4
Розділ 1 Науково – теоретичні та методичні основи обліку витрат підприємства на виробництво продукції 6
1.1. Економічна сутність витрат та їх класифікація 6
1.2. Групування витрат за економічними елементами та статтями калькуляції 10
1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної та спеціальної літератури обліку і аналізу витрат підприємства на виробництво продукції 24
1.3. Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ „***” 31
Розділ 2 Організація обліку витрат підприємства на виробництво продукції 37
2.1. Організація документообігу витрат підприємства на виробництво продукції 37
2.2. Організація синтетичного та аналітичного обліку витрат підприємства на виробництво продукції 41
2.3. Організація управлінського обліку витрат підприємства на виробництво продукції 51
2.4. Шляхи удосконалення організації і обліку витрат підприємства на виробництво продукції 56
Розділ 3 Організація аналізу витрат підприємства на виробництво продукції 62
3.1. Організаційно-інформаційна модель аналізу витрат підприємства на виробництво продукції 62
3.2. Загальний аналіз витрат на виробництво продукції 67
3.3. Факторний аналіз витрат на виробництво продукції 73
Розділ 4. Організація та методика проведення аудиту витрат підприємства на виробництво продукції 77
4.1. Аудит, як незалежна перевірка фінансової звітності підприємства 77
4.2. Планування аудиту витрат підприємства на виробництво продукції 80
4.3. Узагальнення підсумків проведення аудиту витрат підприємства на виробництво продукції 82
Висновки та пропозиції 85
Список використаної літератури 89
Додатки 95-101

Метою дипломної роботи є дослідження організації та методики обліку, аналізу та аудиту витрат на виробництво продукції підприємства в сучасних умовах.
Об'єктом дослідження є комплекс теоретичних і практичних питань бухгалтерського обліку аналізу і аудиту витрат виробництва продукції підприємства ТОВ „***”.
Інформаційною базою дослідження стали закони та інші урядові нормативні документи з питань економічної політики, M(C)BO, П(С)БО, статистичні матеріали, планова та звітна інформація підприємства ТОВ „***”, розробки науково-дослідних установ та особисті спостереження автора. В процесі використовувались роботи вчених з питань обліку витрат на виробництво продукції підприємства, матеріали науково-практичних конференцій та семінарів.
До роботи додано виступ до захисту

Удосконалення обліку, аудиту та аналізу операцій з вибуття основних засобів (з урахуванням змін в законодавстві до 01.09.2004 року)


ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. Теоретичні засади обліку, аудиту та аналізу операцій з вибуття основних засобів 7
1.1 Основні засоби підприємства, їх суть та значення в умовах ринкової економіки 7
1.2 Огляд нормативної бази та спеціальної літератури 20
1.3 Міжнародний досвід обліку операцій з вибуття основних засобів 30
РОЗДІЛ ІІ. Організація обліку вибуття основних засобів на підприємстві „” 44
2.1 Загальна техніко-економічна характеристика підприємства 44
2.2 Організація аналітичного та синтетичного обліку операцій з основними засобами підприємства 48
2.3 Облік операцій з вибуття основних засобів на підприємстві 59
2.4 Операції з вибуття основних засобів як чинник, що впливає на визначення оподатковуваного прибутку підприємства 68
Розділ ІІІ. Загальні засади організації та проведення аудиту операцій з вибуття основних засобів на підприємстві 74
3.1 Задачі та джерела інформації для проведення аудиту операцій з вибуття основних засобів 74
3.2 Аудит операцій з вибуття основних засобів на підприємстві „” 77
3.3 Організація внутрішнього контролю операцій з вибуття основних засобів на підприємстві 84
Розділ ІV. Аналіз вибуття основних засобів на підприємстві 88
4.1 Завдання та інформаційне забезпечення проведення аналізу операцій вибуття основних засобів 88
4.2 Аналіз вибуття основних засобів на підприємстві 89
4.3 Використання сучасних методик економічного аналізу операцій з основними засобами 95
РОЗДІЛ V. Організація інформаційних систем обліку, аудиту та аналізу вибуття основних засобів 100
5.1 Організація первинного, поточного та підсумкового обліку вибуття основних засобів в умовах комп’ютеризації 100
5.2 Організація роботи облікового персоналу 101
5.3 Організаційне, технічне, правове, інформаційне, соціальне та ергономічне забезпечення інформаційних систем обліку 101
5.4 Інформаційні системи обліку, аудиту та аналізу вибуття основних засобів 108
5.4.1 Вхідна інформація 108
5.4.2 Нормативно-довідкова інформація 111
5.4.3 Вихідна інформація 114
ВИСНОВКИ 116
ЛІТЕРАТУРА 124
ДОДАТОК А. Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій з основними засобами 129
ДОДАТОК Б. Порівняння міжнародного та національного стандартів з обліку основних засобів 134
ДОДАТОК В. Фінансовий звіт ВАТ „” за 2000-2003 рр. 136
ДОДАТОК Г. Акт на списання основних засобів 137

Етапи аудиту готової продукції


1. Розробка методики аудиту готової продукції. 4
2. Етапи аудиту готової продукції. 6
3Формування робочих документів аудитора. 9
4 Підготовка підсумкової документації по результатах аудиту. 10
Література 13

Комп’ютерна технологія обліку готової продукції і її реалізація


ВСТУП 2
Характеристика об’єкту комп’ютерізації 3
Інформаційна система обліку готової продукції та її реалізації 9
Характеристика вхідної інформації 10
Характеристика вихідної інформації 11
Технологія ведення обліку в умовах автоматизації 12
ВИСНОВКИ 15
ЛІТЕРАТУРА 16


Автоматизація обліку готової продукції, її відвантаження та реалізації в «1С: Підприємство»


Лабораторна робота № 8

Мета роботи: ознайомитися з особливостями ведення обліку готової продукції в конкретному інформаційному продукті.

Завдання
1. Сформувати довідник «Товарно-матеріальні цінності».
2. Сформувати довідник «Прайс».
3. Виконати прибуткування ТМЦ від вітчизняних та іноземних постачальників.
4. Відобразити господарську операцію «Повернення ТМЦ постачальникам».
5. Сформувати документи для оптової та роздрібної торгівлі.
6. Сформувати рахунок-фактуру (резервування).
7. Сформувати накладну на відвантаження.
8. У системі відобразити господарську операцію «Повернення від покупців».
9. Оформити продаж товарів у роздрібній торгівлі, повернен¬ня товарів з роздрібної торгівлі, реалізацію через касові апарати.
10. Сформувати звіти з роздрібної торгівлі.
11. Виконати списання товарів, матеріалів.

Стан та шляхи вдосконаленя обліку виробничих запасів (готової продукції)


Вступ 3
1. Огляд літератури. 5
2. Теоретичні аспекти обліку виробничих запасів (готової продукції). 7
2.1 Економічний зміст і завдання обліку виробничих запасів (готової продукції). 7
2.2 Класифікація запасів. 10
2.3 Оцінка виробничих запасів (готової продукції). 12
2.4 Розкриття інформації про запаси у примітках до фінансової звітності. 14
3. Стан обліку виробничих запасів (готової продукції). 17
3.1. Первинний облік запасів. 17
3.2. Організація складського господарства і складського обліку. 17
3.3. Синтетичний і аналітичний облік запасів. 21
3.4. Інвентаризація виробничих запасів (готової продукції). 25
4. Удосконалення обліку виробничих запасів (готової продукції). 30
Висновки 40
Список літератури 42